Blue Flower

Terminowa Lokata Oszczędnościowa i Lokata Terminowa

Lokata WIBID

 wnoszona na okres 1 miesiąca oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBID 1 M

Oprocentowanie w miesiącu grudniu wynosi: 0,86%

w stosunku rocznym

 Minimalna kwota lokaty: 500,00 zł

Oprocentowanie oparte na stawce WIBID 1M obowiązującej na ostatni dzień  roboczy miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc pomnożoną przez współczynnik 0,60.

Pełny zakres informacji i szczegółowe warunki przyjmowania „Lokaty WIBID” zawiera Regulamin dostępny w lokalach Banku.

Płatności Masowe to specjalistyczna usługa rozliczeniowa skierowana do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług. Klient można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Produkt skierowany jest do klientów obsługujących znaczne ilości płatności przychodzących m.in. do urzędów miast i gmin, administratorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,  zakładów energetycznych, firm usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.), firm ubezpieczeniowych itp.

Usługa Płatności Masowych  polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności dokonywanych przez płatników, kierowanych na rachunek bankowy Klienta, do postaci jednego pliku, zawierającego dane automatycznie wczytywane do  systemu finansowo - księgowego Klienta. Każdemu płatnikowi przyporządkowany jest indywidualny „Rachunek wirtualny”, na który płatnik może dokonywać wpłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej .

Warunkiem uzyskania dostępu do  usługi Płatności Masowe jest:

 • posiadanie rachunku rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Malborku,
 • złożenie wniosku o udostępnienie usługi płatności masowych.


Korzyści z posiadania rachunku płatności masowych:

 • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów,
 • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów,
 • szybka identyfikacja zaległych płatności,
 • obniżenie kosztów związanych z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności),
 • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów,
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności.

Karta kredytowa MasterCard

Posiadacz karty oraz użytkownicy mogą dokonywać transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego – każda transakcja dokonana kartą pomniejsza dostępny limit kredytowy, a każda spłata zadłużenia zwiększa dostępne w ramach przyznanego limitu środki.

Posiadając kartę kredytową zyskujesz:

 • swobodę finansową
 • nieograniczony dostęp do środków w ramach przyznanego limitu kredytowego a każda spłata automatycznie podwyższa dostępne w ramach limitu środki;
 • możliwość skorzystania  z okresu bezodsetkowego;
 • możliwość płacenia za zakupy w każdym punkcie wyposażonym w terminal elektroniczny lub imprinter a także dokonywane przez Internet, telefon lub korespondencyjnie;
 • możliwość wypłaty gotówkę na całym świecie z bankomatów oznaczonych logo MasterCard;
 • możliwość wydania karty dodatkowej dla twoich bliskich;
 • możliwość spłaty zadłużenia jednorazowo lub w dowolnych ratach – w zależności od potrzeb;
 •  możliwość korzystania z karty  przez okres 4 lat; po tym okresie dostaniesz od banku zupełnie nową kartę;
 • gwarancję całodobowej pomoc w razie utraty karty.

 Okres kredytowaniaod 1 do 4 lat.

 Oprocentowanie9,85% (WIBOR12M* + marża 8,00 %)

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: 

 1. limit: 2.833,00 zł,

 2. całkowita kwota kredytu: 2.833,00 zł

 3. okres kredytowania: 48 miesięcy,

 4. roczne oprocentowanie nominalne: WIBOR 12M* + marża 8,00% = 9,85%,

 5. całkowity koszt kredytu 1.420,27 zł, w którego w skład wchodzą:

 1. kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy: 1.116,27 zł,

 2. opłata przygotowawcza: 50,00 zł,

 3. koszty usług dodatkowych: 126,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty Posiadacza 0,00 zł oraz opłata roczna za użytkowanie karty 126,00 zł (trzy opłaty płatne rocznie po 42,00 zł),

 4. koszty zabezpieczenia kredytu: 128,00 zł (ubezpieczenie płatne rocznie po 32,00 zł),

 1. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi: 13,51%,

 2. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 4.253,27 zł.

 

*) WIBOR12M – stawka bazowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.02.2018r.

NAJNOWSZA OFERTA !!!

 KREDYT NA ZAKUP GRUNTÓW ROLNYCH

Z przeznaczeniem na cele rolnicze

 Atrakcyjne oprocentowanie.

Stopa zmienna w stosunku rocznym.

Kredyt udzielany jest na okres do 15 lat.

 Szczegółowe informacje w Oddziałach Banku !!!

 KREDYT GOTÓWKOWY DOBRY KREDYT

Oprocentowanie: 6,37 % (WIBOR12M*+marża 4,50 %) stopa zmienna w stosunku rocznym

Opłata przygotowawcza: 0,5% min. 50,00 zł

Prowizja: 4,50%

 * Stopa bazowa 12M - stopa WIBOR12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w 4 kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Dobry kredyt

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

 1. kwota udzielonego kredytu: 5.000,00 zł,

 2. całkowita kwota kredytu: 5.000,00 zł

 3. okres kredytowania: 12 miesięcy,

 4. roczne oprocentowanie nominalne: WIBOR 12M* + marża 4,50% = 6,37%,

 5. miesięczne raty równe kapitałowe kredytu: 11 rat po 416,67 zł i 1 rata 416,63 zł, odsetki płatne od faktycznego zadłużenia,

 6. całkowity koszt kredytu 503,14 zł, w którego w skład wchodzą:

 • opłata przygotowawcza: 50,00 zł,

 • prowizja za udzielenie kredytu: 225,00 zł,

 • odsetki od kredytu: 173,14 zł,

 • koszty usług dodatkowych: 55,00, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 55,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,

 • pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,

 1. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi: 21,28%,

 2. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 5.503,14 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodniez harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11.03.2019r.